És el moment de preparar el tancament fiscal del 2018 i, per això,
ens agradaria llistar les que creem són les novetats més importants
que s'han incorporat en l'Impost de societats d'aquest exercici,
així com els principals ítems que deuríem de tenir en compte
per a optimitzar la nostra tributació:

1
Imputació temporal d'ingressos i despeses
Consejo

Comprovi si ha d'imputar les seves despeses o ingressos en un període diferent al que Vostè els ha registrat.
Pot imputar les seves rendes de forma proporcional, en funció de l'exigibilitat dels cobraments, en el cas d'operacions a terminis o amb preu ajornat.

Veure normativa

2
Deterioracions
Consejo

Des del 2014 només és possible deduir les deterioracions d'existències, crèdits incobrables o les pèrdues irreversibles. Vigili si ha de continuar revertint un altre tipus de deterioracions que haguessin estat deduïbles en exercicis anteriors.

A partir de l'exercici 2016 aquelles dotacions que hagin generat actius per impost diferit i que, per acció de l'art. 130, s'hagin convertit en crèdits exigibles davant l'Administració, s'hauran d'integrar en la base imposable amb el límit del 70% de la base imposable positiva prèvia a la seva pròpia integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització i a la compensació de bases imposables prèvies.

Veure normativa

3
Amortitzacions
Consejo

Recordi aplicar correctament la nova Taula d'Amortització simplificada, així com el seu règim transitori. Estudiï si li és possible, i li pot interessar, aplicar un sistema d'amortització diferent al lineal (percentatge constant, mètode dels números dígits) o proposar un pla específic a l'Administració. Comprovi si pot aplicar una amortització lliure en determinades condicions (pej. a elements d'immobilitzat material nous d'import inferior a 300 euros, fins a un límit conjunt de 25.000 euros)

Veure normativa

4
Fons de Comerç i actius intangibles
Consejo

Una de les novetats més importants que es van introduir de cara a l'Impost de societats de l'exercici 2016 es va referir a l'amortització d'aquest tipus d'actius. A partir d'aquest exercici, la normativa de l'Impost permet una amortització fiscal d'un cinc per cent anual pel Fons de Comerç que posseeix l'empresa. La resta de actius intangibles es podran deduir amb un límit anual màxim d'un 5 per cent, encara que, si es pot estimar de manera fiable la vida útil d'aquest actiu, llavors l'amortització fiscal atendrà aquesta vida útil.

També en relació amb els actius intangibles i, a partir de l'1 de juliol de 2016, les rendes procedents de la cessió i explotació de patents i nous dissenys industrials permetran aplicar una reducció pel 60% d'aquests ingressos en la base imposable de l'Impost si concorren determinats requisits (“Patent Box”)

Veure normativa

5
Provisions per despeses
Consejo

Comprovi si li interessa comptabilitzar i dotar alguna provisió per despeses que sigui deduïble en l'Impost, tal com riscos derivats de garanties de reparació en els límits que marca la llei, imports exigits judicialment a la societat i de probable materialització, determinades actuacions mediambientals, indemnitzacions a les quals es comprometi la societat per efectes de l'aprovació d'un ERE,…, o si, per contra, ha d'ajustar provisions comptabilitzades i que, per efecte de l'art. 14 de la Llei no hagin de deduir-se.

Veure normativa

Más información en ¿Qué Provisiones para deudas y riesgos nos podemos deducir en el Impuesto sobre Sociedades?
6
Despeses deduïbles
Consejo

Examini si algun de les despeses que ha comptabilitzat al llarg de l'exercici no són fiscalment deduïbles i identifiqui'ls, com a tal. En aquest sentit, pot preguntar-se, si convé prorrogar els préstecs participatius que la seva societat manté amb altres empreses del grup (no deducibilidad dels interessos pagats però, també, possible exempció dels rebuts) o com ha de finançar la compra de participacions d'altres societats que configuren aquest grup, també si les seves despeses financeres netes superen el milió d'euros i suposen més del trenta per cent del benefici net de l'exercici; controli si les seves despeses per atencions a clients superen l'1 per cent de l'import net de la xifra de negocis, asseguri's que les remuneracions que percep l'òrgan d'administració les pugui deduir o si ha d'ajustar les despeses per indemnitzacions derivats de l'extinció d'una relació laboral.

Recordi que, en el passat exercici 2017, es va incorporar una nova despesa no deduïble: les disminucions de valor originades en la cartera de negociació per la seva valoració a valor raonable i les pèrdues per deterioració de valors en determinades circumstàncies (lletra l de l'art. 15).

Per part seva, en el present 2018 s'ha afegit, com no deduïble, el deute tributari resultant del pagament del ITPAJD en la constitució de determinades hipoteques a partir del 10/11/2018.

Veure normativa

Más información en Novedades fiscales del Impuesto de AJD en las Hipotecas
7
Operacions Vinculades
Consejo

Identifiqui quins de les operacions que ha realitzat la seva empresa tenen el caràcter de vinculades, comprovi la seva valoració en condicions de mercat i prepari, si escau, la documentació necessària a l'efecte de provar aquesta valoració. Un percentatge inferior a un 25 per cent en el capital de la societat pot evitar que les operacions entre soci i societat hagin de tractar-se com vinculades i, de la mateixa forma, les retribucions de l'administrador en l'exercici del seu càrrec deixen de qualificar-se en aquest apartat.

Cal destacar, d'altra banda, que el reglament de l'Impost també va introduir importants canvis quant a les obligacions de documentació en aquest tipus d'operacions. Concretament, una de les seves novetats més destacades passa a ser exigible des de l'any 2016, l'obligació d'informació país per país.

Veure normativa

8
Exempció de Dividends
Consejo

En matèria de exempció de dividends, des del 2015, es contempla la seva aplicació també a participacions inferiors a un cinc per cent sempre que el valor d'adquisició d'aquests valors fos superior a vint milions d'euros. D'altra banda, si l'entitat participada és no resident, aquesta ha de gravar els seus beneficis a un tipus nominal, com a mínim, del deu per cent. S'adopta el mateix criteri en relació a l'exempció de les rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent.

Com a contrapartida, com hem vist, es restringeix molt la possibilitat de deduir les pèrdues que es produeixin en la transmissió de participacions d'entitats residents i no residents. De la mateixa forma s'elimina totalment la possibilitat d'integrar rendes negatives d'establiments permanents a l'estranger.

També s'aclareix que opció per l'art. 21 o per les deduccions dels articles 31 o 32 es pot exercitar individualment per cadascun dels establiments permanents de l'entitat.

Veure normativa

9
Reserva de Capitalització
Consejo

Dot una reserva de capitalització. Va ser una de les novetats “estrella” per a l'exercici 2015: és possible reduir la base imposable de l'impost en una quantia equivalent al deu per cent de l'increment en els fons propis sempre que aquest increment es mantingui durant cinc anys (tret que sigui per la concurrència de pèrdues comptables) i es doti una reserva indisponible per l'import de la reducció.

Veure normativa

10
Compensació de Bases Imposables Negatives
Consejo

En el cas que obtingui bases imposables negatives podrà compensar-les amb futurs exercicis, sense límit de temps i, com a mínim, fins a un import d'un milió d'euros. Atenció, no obstant això, a les limitacions que marca la llei en l'art. 26

Veure normativa

11
Tipus de Gravamen
Consejo

El tipus de gravamen general és d'un 25 per cent.
No oblidi aplicar-se el tipus reduït del 15 per cent en el cas que la seva societat sigui de nova creació i compleixi amb els requisits que marca la llei

Veure normativa

12
Deduccions
Consejo

Si la seva empresa realitza activitats de Recerca i desenvolupament o innovació estudiï la possibilitat d'aplicar-se la deducció de l'art. 35 de la LIS, documenti adequadament el projecte i tracti d'assegurar-se la seva inclusió.

Sistemes: informe motivat / acords previs de valoració / consultes vinculants.

Es mantenen, així mateix, les deduccions per creació d'ocupació o per a treballadors amb discapacitat

Veure normativa

13
Règim especial per a empreses de reduïda dimensió
Consejo

Els recordem, finalment, que, de posseir la seva empresa una xifra de negocis inferior a 10 milions d'euros, pot aplicar-se el règim especial d'empreses de reduïda dimensió, amb el que convé conegui el seu règim a l'hora de, pej. realitzar inversions i tractar d'aprofitar possibilitats d'amortització accelerada. Ja en l'exercici 2015 desapareixia la deducció per inversió de beneficis, però la llibertat d'amortització per als béns d'escàs valor es generalitzava a tota mena d'empreses i es mantenia, com a pròpia d'aquest règim, l'amortització accelerada per inversions en l'exercici.

Una altra de les novetats importants de l'exercici 2015 era l'aparició de la reserva d'anivellament que permet reduir un deu per cent la base imposable a condició que en els següents cinc exercicis es redueixi la base imposable negativa que resulti o, bé, se sumeixen en la base imposable positiva en el cinquè any (efecte de diferiment).

Veure normativa

Más información en Reserva de nivelación de bases imponibles y Incentivos para las empresas de reducida dimensión 

Sens dubte aquesta no deixa de ser una llista molt genèrica i, per descomptat, no pretén ser exhaustiva.
Els convidem a consultar-nos per la seva circumstància específica
a través del nostre correu electrònic ambit@ambitassessor.com o bé en les nostres oficines.


En la tributació de l'Impost de societats, un coneixement profund de la matèria marca la diferènciaSom experts en fiscalitat nacional i internacional i estarem encantats d'ajudar-los.


Síganos en:
Barcelona
Rbla Catalunya, 98 5º 2ª
08008. Barcelona

Olesa de Montserrat
Mallorca, 11-13
08640. Olesa de Montserrat

T +34 933 233 100
ambit@ambitassessor.com

By Cienpies
assessoria jurídica financera logo2

MGI Worldwide is a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide does not provide any services and its member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide nor any member firm accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. For more information visit www.mgiworld.com/legal.

Política de Privacidad | Avís legal | Treballa amb nosaltres

Youtube Ambit  Linkedin Ambit  Twitter Ambit 
Esta web utiliza cookies, para ver la política de cookies, presione aquí Si continuas navegando estás aceptándola